Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Vše o slovesech – 2. část

V minulém článku jste se dozvěděli dost informací o slovesech. To však stále není všechno. Nyní máte možnost si ještě o něco rozšířit svoje znalosti o tomto slovním druhu.

Začneme složitějšími mluvnickými kategoriemi, se kterými se žáci setkávají až v posledním ročníku základní školy.

SLOVESNÁ TŘÍDA
Rozlišujeme 5 slovesných tříd. A to podle toho, jak je zakončeno sloveso ve 3. osobě čísla jednotného, způsob oznamovací, čas přítomný.

Zakončení slovesných tříd:
1. třída -E
2. třída -NE
3. třída -JE
4. třída
5. třída

SLOVESNÝ VZOR
K výše uvedeným třídám řadíme tyto vzory:
1. třída -E (nese, bere, maže, peče, umře),
2. třída -NE (tiskne, mine, začne),
3. třída -JE (kryje, kupuje),
4. třída -Í (prosí, trpí, sází),
5. třída -Á (dělá).

 • Vzory určujeme podle zakončení kmene minulého, viz tabulka níže, slova v závorce.
 • Vzory 1. třídy se dělí na tvrdé (před koncovkou je tvrdá souhláska ber-, nebo obojetná souhláska nes-) a na měkké (před koncovkou je měkká souhláska maž-,
  peč-, umř-).
 • K rozlišení vzorů 4. třídy (trpí, sází) nám pomohou tvary rozkazovacího způsobu
  (trp! × sázej!).
třídazakončeníVzory – tvar přítomný (minulý)
1.-Etvrdé vzory: nese (nes-l), bere (bra-l)
měkké vzory: maže (maza-l), peče (pek-l), umře (umře-l)
2.-NEtiskne (tisk-l), mine (mi-nu-l), začne (zača-l)
3.-JEkryje (kry-l), kupuje (kup-ova-l)
4.prosí (prosi-l), trpí (trpě-l, trp!), sází (sáze-l, sáz-ej!)
5.dělá (děla-l)

Jak určit slovesnou třídu a vzor

 • Od daného slovesa utvoříme již zmíněnou 3. osobu čísla jednotného, způsob oznamovací, čas přítomný. Např. mlčí.
 • Sloveso mlčí končí na -í, proto patří do 4. třídy. Máme tedy na výběr mezi vzory prosí, trpí, sází.
 • Utvoříme příčestí minulé. On mlčel. Nyní ovšem váháme, zda zvolit vzor trpí (trpěl), nebo sází (sázel). Vezmeme si na pomoc výše zmíněný rozkazovací způsob, tedy: mlč! Tomuto tvaru odpovídá trp! (nehodí se tvar sázej!).

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
Slovesa, která nemůžeme zařadit do žádné z pěti slovesných tříd.
Jedná se o tato: být, chtít, jíst, vědět, vidět, jít, mít a stát.

Pozor na rozkazovací způsob nepravidelných sloves:
být – buď, buďme, buďte,
chtít – chtěj, chtějme, chtějte,
jíst – jez, jezme, jezte,
vědětvěz, vězme, vězte,
vidět – viz, vizme, vizte,
jít – jdi, jděme, jděte,
mít – měj, mějme, mějte,
stát – stůj, stůjme, stůjte!

DRUHY SLOVES
V češtině se můžete setkat hned s několika druhy sloves.

Plnovýznamová slovesa (významová)
Tato slovesa mají vlastní význam. Např. plave.

Neplnovýznamová slovesa (pomocná)
Jedná se o slovesa s oslabeným slovním významem. Spojují se s jinými plnovýznamovými slovesy nebo jsou sponou u neslovesného přísudku. Patří mezi ně tyto skupiny sloves:
Fázová: začít, začínat, přestat, přestávat.
Např.: Začnu běhat, přestaň zpívat.
Způsobová (modální): moci, muset, smět, chtít, mít (povinnost).
Např.: mohu přijít, musíme spěchat, máme napsat.
Sponová: být, bývat, stát se, stávat se.
Např.: je lékařkou, stal se vedoucím.

Vlastní pomocná: být, bývat, mít.
Těmito slovesy se tvoří složené slovesné tvary.
Např.: byla by četla, má napsáno.

TYPY SLOVESNÝCH TVARŮ
Jednoduchý slovesný tvar

Řadíme sem:

 • jednoslovný tvar (kvetou),
 • záporné sloveso (nelétá),
 • zvratné sloveso, které je spojeno se zvratným zájmenem se, si (raduje se, píská si).

Složený slovesný tvar
Je tvořen více slovy, konkrétně se jedná o jedno sloveso a jedno nebo více sloves pomocných.
Např.: četl jsi, budeš číst, byla by bývala četla.

Určité slovesné tvary
Ve větě bývají přísudkem. Určujeme u nich osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor.
Konkrétně jde o:

 • tvary oznamovacího způsobu (psala),
 • tvary rozkazovacího způsobu (piš!),
 • tvary podmiňovacího způsobu (byli byste psali).

Neurčité slovesné tvary
Neurčujeme u nich výše zmíněné slovesné kategorie.
Řadíme k nim:

 • infinitiv (přinést, přinésti),
 • příčestí minulé – činné, končí na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la (přinesl),
 • příčestí trpné, končí na -n, -na, -no, -ni, -ny, -na, -t, -ta, -to, -ti, -ty, -ta (přinesen),
 • přechodník přítomný (přinesa, volajíc),
 • přechodník minulý (přinesši, vyvolavše).

A protože právě přechodník patří ke komplikovaným slovesným tvarům, věnuji mu již brzy prostor v dalším ze svých článků.

Znáte-li někoho, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře